ANBI

ANBI-status

De Stichting Instandhouding Anodebol is een culturele “ANBI”, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Omdat we ons met kunst bezig houden mag u uw gift aan de Stichting voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. Er zijn drempelbedragen en maxima van toepassing. Als u daar meer over wilt lezen kan dat op de site van de belastingdienst https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Naam van de ANBI:

Stichting Instandhouding Anodebol

RSIN-nummer:

864532921

Correspondentie-adres:

Noldijk 56
2991 VK Barendrecht

Doelstelling van de ANBI:

Het beheren en in stand houden van het kunstobject “Anodebol”, staande en gelegen op de rotonde “Trambaan” te Barendrecht, inclusief aansturing van de verlichting daarvan conform de bedoelingen van de kunstenares die de Anodebol heeft ontworpen, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van activiteiten tot werving van fondsen en het aansturen van preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden.

De Stichting heeft niet ten doel om winst te maken.

Het bestuur van de ANBI bestaat uit:

• Marco Hersbach, voorzitter

• Sjaak Kruidenier, secretaris

• Eric van Teeffelen, penningmeester

Het bestuur is onbezoldigd.

Het beleidsplan van de ANBI:

Beleidsplan 2023

– Verder uitwerken van het beleid waarin bovenstaande doelstellingen op een efficiënte manier kunnen worden;

– De staat van onderhoud van het kunstobject inventariseren;

– Groen en beplanting op de rotonde onderhouden zodat het zicht op het kunstwerk optimaal

is;

– Staat van onderhoud van de technische installatie en communicatiemiddelen inventariseren;

– Communicatie en fondswerving starten in lokale media en evenementen;

– Website https://www.anodebol.nl/ updaten en bijhouden.